FARINERA LA SEGARRA, S. a. informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació a través del seu lloc web.

1.- Informació a l’Usuari Responsable del Tractament:

FARINERA LA SEGARRA, S. a. CIF: A25003336 Domicili Social: CTRA.BELIANES, S/N – 25266 – MALDÀ (LLEIDA) Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida, Tom 153, Foli 207, Fulla L-2851, Inscripció 10a, Data 7 d’octubre de 1953. www.farineralasegarra.com Dades de Contacte: Telèfons: 973330056 e-mail: info@farineralasegarra.com

Finalitat del tractament de les seves dades: Les dades seran utilitzades per a mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament somio: – Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel Responsable i relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

– Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

– Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva suspensió per part de l’interessat, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Legitimació: La base legal per al tractament de les dades personals està basada en el consentiment exprés del propi interessat o si escau en l’execució d’un contracte i/o servei. En qualsevol moment es podrà exercir el dret a retirar el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris: Les dades seran utilitzades pel Responsable, també podrà comunicar legítimament les dades personals amb els encarregats de tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei al Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

Drets: L’usuari té dret a: Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat. Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits. Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.

Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. les dades es lliuressin de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica. Dret a retirar el consentiment prestat. Dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a través de la següent adreça de correu postal o electrònic, havent d’identificar-se degudament i sol·licitant clarament el dret a exercir:

FARINERA LA SEGARRA, S.A.

Adreça postal: CTRA.BELIANES, S/N – 25266 – MALDÀ (LLEIDA) Adreça electrònica: info@farineralasegarra.com

Procedència de les dades:

Les dades personals seran facilitats pel propi interessat de forma absolutament voluntària. La manca d’algunes determinades dades o preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l’Usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal, en aquest cas El Responsable informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei. El Responsable assegura la confidencialitat de les seves dades personals i garanteix la seguretat d’aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

2.- Informació facilitada per l’usuari

Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare i/o tutors legals. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3.- Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el qual disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de lasnormativas RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 de la LOPDGDD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al qual és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per a protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4.- Bretxes de Seguretat

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

Legislació aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.